Vedtekter for Løren Velforening

(etablert 21 mars 2006)
(endret i årsmøte 17 juni 2010)
(sist endret i årsmøte 23 mai 2013)

§1 Navn
Foreningens navn er: Løren Velforening

§2 Formålsparagraf
Løren velforening er en partipolitisk og religøst uavhengig forening. Velforeningens formål er å fremme medlemmenes felles interesser i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø og beboernes trivsel og sikkerhet. Foreningen kan ta opp alle saker som kan fremme disse formål. Foreningen skal ikke engasjere seg i konflikter der to parters private interesser står mot hverandre, uten begge parters samtykke, og i så fall kun med bistand overfor myndigheter eller til å finne frem til relevante lover og forskrifter. Det kreves i tillegg minst 3/4 flertall i styret for å ta opp slike saker.

§3 Velforeningens geografiske område
Området er inntegnet på et vedlagt kart og inngår som en del av vedtektene. Alle husstander innenfor avmerket område inngår i velforeningen.

§4 Medlemskap
Alle husstandene som ligger i velforeningens område er pliktige medlemmer. Alle betalende medlemmer har stemmerett. Det er kun en stemme per husstand.

§5 Styret
Velforeningen ledes av et styre som er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal bestå av styreleder fra styret i hvert av de sameier og borettslag som etableres innenfor området ihht §3. Styremedlemmene velges på årsmøtet. Styret konstituerer seg selv med; leder og nestleder og de øvrige bli ordinære styremedlemmer. I tillegg kan det utpekes inntil ett varamedlem per styremedlem, som også skal velges blant styremedlemmene i sitt sameie/borettslag. I tillegg skal minst ett styremedlem utpekes av Selvaag Gruppen.

Styret skal: innkalle til og holde årsmøte iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser stå for velforeningens daglige ledelse og ivareta medlemmenes interesser overfor andre instanser forvalte foreningens eiendeler / eiendom, samt føre kontroll med foreningens økonomi etter behov opprette komitéer eller personer til å løse spesielle oppgaver etter beste evne søke å oppfylle foreningens formål etter gjeldende vedtekter representere foreningen utad

Styret holder møte når leder bestemmer, eller på forespørsel fra de øvrige styremedlemmene. Alle saker og all korrespondanse skal legges frem på styremøtet.

Styrets vedtak skal nedtegnes i styrereferat, og dissenser skal anmerkes dersom dette forlanges. Styret har disposisjonsrett over velforeningens midler til alminnelige administrative formål og rett til å bevilge beløp til gjennomføring av vedtak. Styret er beslutningsdyktig når 4 eller flere av styremedlemmene, herunder leder eller nestleder, er tilstede. Ved stemmelikhet i styret gis styreleder dobbeltstemme.

Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap har signaturrett og tegner og forplikter på vegne av Løren Velforening. Referat fra møtene skal distribueres til styremedlemmene senest ved påfølgende møte.

§6 Kontingent
Årsmøtet fastsetter medlemskontingenten. Giro for innbetaling av kontingent sendes ut til sameiet,som krever inn beløpet over fellesutgiftene, sammen med årsmeldingen for vellet. Sb er med og dekker kontingent ihht igangsatte boliger i prosjektet. Eventuell frivillig deltakelse i vellet faktureres direkte til den enkelte deltaker.

§7 Økonomi
Velforeningen skal føre regnskap og lage budsjett. Regnskapet skal godkjennes av revisor. Alle utbetalinger over kr 5.000 skal attesteres av styrets leder og kasserer før utbetaling, ellers attesterer kasserer. Regnskapsåret går fra 1/1 – 31/12.

§8 Årsmøtet
Velforeningens øverste myndighet er årsmøtet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mai hvert år. Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres med minst 4 ukers varsel. Forslag til saker må være sendt styret innen den frist som styret bestemmer. Innkallingen skal angi de saker som skal behandles på årsmøtet, og være tilgjengelig for medlemmene minst en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan kun fatte vedtak i saker som er satt opp på innkallingen.

Det enkelte sameie/borettslags årsmøte utpeker delegater til årsmøtet i Løren Velforening på vegne av velforeningens medlemmer. Sameier/borettslag over 100 seksjoner kan utpeke to delegater til årsmøtet. Øvrige sameier/borettslag kan utpeke èn delegat til årsmøtet. I tillegg har styret i velforeningen møterett i årsmøtet. De utsendte delegater har stemmerett for det antall boligseksjoner de representerer i sitt respektive sameie/borettslag. Årsmøtet er vedtaksført med det antall medlemmer som møter og kun fremmøtte medlemmer har stemmerett. Ved stemmelikhet gis leder dobbeltstemme.
Årsmøtet behandler: Årsmelding Revidert regnskap og budsjett for kommende år Vedtektsendringer Innkomne forslag Fastsettelse av kontingent Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite Fastsette og endre ordensregler for velforeningens område Det velges møteleder til å lede årsmøtet og en referent. Årsmøtets beslutninger, og eventuelle dissenser som forlanges nedtegnes, legges ut på hjemmesiden.

§9 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 5 % av medlemmene kommer med skriftlig krav om det. Innkalling og avvikling følger samme prosedyre som ved ordinært årsmøte, jfr §8.

§10 Oppløsning
Oppløsning av foreningen kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsningen vedtatt med minst 2/3 dels flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsningen skal skje må vedtaket gjentas enstemmig. Det velges et avviklingsstyre som skal forestå avviklingen. Det ordinære styret kan velges som avviklingsstyre, og får stilling som avviklingsstyre dersom intet valg foretas.

§11 Vedtektsendringer
Eksisterende vedtekter kan kun endres på ordinært årsmøte. Avstemming avgjøres ved minst 2/3 flertall. Endring av § 10 krever enstemmighet.

§ 12 Skilting, benker etc.
Velforeningen må ved utplassering forholde seg til Designhåndboken som er etablert for området definert i § 3, herunder også skilter og benker.

§ 13 Skulpturer
Selvaag Gruppen kan sette ut, omplassere og flytte inntil 36 skulpturer fritt innenfor vellets område. Varsling om endring skal skje til vellets styre innen rimelig tid før endring skjer. Vellet har driftsansvar for skulpturene, herunder vanlig høytrykksvask og stell. Vellet har også ansvar for drift av belysning til skulpturene. Øvrig vedlikeholdsansvar, herunder reparasjon og overordnet teknisk ansvar for skulpturene ivaretas av Selvaag Gruppen. Fjernes skulpturer permanent har Selvaag Gruppen plikt til å fjerne fundament også, dersom vellet ønsker det.

§ 14 Spesialområde for bevaring
Vellet plikter å forholde seg til de begrensninger som fremgår av reguleringen av området, spesielt med henblikk på at deler av vellets areal er spesialområde for bevaring.

§ 15 Registrering i enhetsregisteret
Velforeningen skal registreres i enhetsregisteret og opplysningene skal oppdateres i forbindelse med valg av nytt styre og vedtektsendringer.

VEDLEGG
1. Kart over området i henhold til § 3.
2. Designhåndbok for Løren
3. Reguleringsplan med bestemmelser om spesialområde for bevaring