Ordensregler for Løren Velforening

Fastsatt første gang i styremøte 1. desember 2010.
Endret i årsmøte 23. mai 2013.

FORMÅL

Ordensreglene definerer bestemmelser gjeldende for Løren Velforenings område (heretter Velforeningens område) og skal søke å ivareta alle beboergruppers interesser.
Ordensreglene har til hensikt å sikre ro, orden og et godt miljø for beboerne på områder som velforeningen forvalter, samt å verne om eiendom, anlegg og fellesutstyr.

BRUK OG DRIFT

§ 1. Fremferd
Man skal i sin framferd unngå å bruke Velforeningens område på en måte som er til ulempe og sjenanse for andre beboere.

§ 2. Lek og ballspill
Organisert idrett er ikke tillatt på Velforeningens område.
Ballspill er utelukkende tillatt på anvist område.

§ 3. Støy
Støyende aktivitet, musikk og ballspill skal ikke forekomme etter klokken 21.00.

§ 4. Husdyr
Hund, katt og andre husdyr som tidvis ferdes utendørs skal holdes i bånd. Avføring skal straks plukkes
opp av eier/fører. Hund/katt skal holdes unna lekeplasser og sandkasser.
Hundeeiere anmodes om at rutinemessig lufting av hundene skjer utenfor parkområdet.

§ 5. Motorisert ferdsel
Som hovedregel er all motorisert ferdsel inne på området forbudt. Se for øvrig egen rutine vedrørende bommer inn på fellesområde.

§ 6. Bruk av grill og alkohol
Grilling og bruk av alkohol er ikke tillatt på Velforeningens område.

§ 7. Ansvar
Velforeningens medlemmer er erstatningsansvarlig for enhver skade som oppstår som følge av overtredelse av ordensreglene eller annen mangel på aktsomhet.
Velforeningens medlemmer er ansvarlig for at hele dennes husstand og/eller andre som gis adgang, i forståelse med medlemmet, til Velforeningens område overholder ordensreglene.